EssaysForStudent.com - Free Essays, Term Papers & Book Notes
Search

Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Financing

By:   •  Research Paper  •  4,425 Words  •  December 23, 2009  •  887 Views

Page 1 of 18

Essay title: Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Financing

Embeddedness in the making of financial capital: how social relations and networks benefit firms seeking financing.

In deze paper onderzocht Brian Uzzi het verband tussen economische activiteiten en de belangrijkheid van relatienetwerken bij de uitvoering van deze activiteiten. Hij richt zich in deze studie vooral op de voordelen en nadelen voor bedrijven die netwerken met zich meebrengen in het zoeken naar financieel kapitaal. Hij steunt zijn bevindingen op onderzoek naar prijszetting van de interest

bij het lenen van kapitaal en naar de toegankelijkheid van dat kapitaal. Uzzi ondervond dat bedrijven die ingebed zijn in relaties sneller toegang hadden tot kapitaal en dit tegen een lagere kost nl. een goedkopere interest. Maar hij waarschuwt ook voor de gevaren van relaties en netwerken, zo bestaat het risico dat door de sociale relatie tussen de twee partijen,bv. het bedrijf en de bank, er aan de onderliggende economische process

s

sen minder aandacht wordt besteed.

Volgens Uzzi variлren relaties van “embedded ties” tot arm’s length

ties. Embedded ties zijn uiteraard de meest ingebedde netwerken waar er een zeer goede, vertrouwde relatie is tussen de twee partijenen en waar men familiair en zeer sociaal met elkaar omgaat. Daartegenover staan de arm’s-length

ties, deze relaties zijn gekenmerkt door een sporadische, puur zakelijke transactie tussen de twee partijen zonder dat er eigenlijk sprake is van menselijk of sociaal contact. Brian Uzzi kwam via zijn bevindingen tot de conclusie dat een bedrijf met netwerken ,die bestaan uit een mix van deze twee relaties, de voordelen van zijn sociaal kapitaal het sterkst kan optimaliseren. Dit voordeel wordt gecreлerd door het feit dat de eigenschappen van elk van deze relaties er voor zorgen dat hun afzonderlijke zwakheden worden afgeremd terwijl hun sterke punten behouden blijven. Zo kan een bedrijf met zo’n netwerk succesvoller kapitaal lenen. De arm’s-lengt ties zullen ervoor zorgen dat er naar de beste en effectiefste lening voor het bedrijf zal worden gezocht. Terwijl de embedded ties de onderhandeling tussen de twee partijen zal vergemakkelijken door de diverse markt informatie en de eigen bronnen samen te brengen. Bedrijven met enkel arm’s length

ties zullen wel ongebonden kunnen zoeken naar de voor hun effectiefste lening maar mizzen

eigenschappen die de totstandkoming van de lening kunnen vergemakkelijken. Bij netwerken waar enkel sprake is van embedded ties geldt uiteraard de omgekeerde redenering, men zal hier niet neutraal kunnen kiezen voor de beste lening aangezien men sterk beпnvloed wordt door de sociale relaties met anderen.

Brian Uzzi kwam ook tot de opmerkelijke conclusie dat bedrijven die geleid worden door vrouwen of minderheden minder snel toegang zullen hebben tot kredieten dan andere bedrijven. Dit zou gedeeltelijk verklaard kunnen worden door het anders tot stand komen van relaties. Zo zouden de handelingen die mannelijke relatie-managers (managers die bij een kredietinstelling de kredietwaardigheid van de klant beoordelen) stellen bij een onderhandeling anders geпnterpreteerd worden door vrouwen of minderheden. Een etentje gevolgd door een theatervoorstelling zou kunnen gelezen worden als een date. Deze verschillen in het decoderen van bepaalde handelingen bemoeilijken de opbouw van de relatie waardoor het economische process

s

nl. geld lenen minder toegankelijk wordt voor deze groepen.

Brian Uzzi komt tot de conclusie dat bedrijven die beschikken over een groot sociaal kapitaal, bedrijven die beschikken over grote netwerken van relaties sneller kredietwaardig zullen bevonden worden en goedkoper zullen kunnen lenen. Tevens zegt hij nog dat sociale netwerken ervoor kunnen zorgen dat bedrijven beter presteren, die netwerken kunnen volgens Uzzi vergeleken worden met motivators. Zo kunnen sociale relaties en netwerken het individuele en sociale welzijn bevorderen op dezelfde manier als bepaalde individuen anderen aanzetten om beter te presteren en hun motiveren.

Bespreking 5 artikels

1) Bestuurders voor bestuurders

Verband tussen loon CEO en zijn relaties met de bestuurders

Een statistische studie door de Amerikaanse Wharton Business School toonde aan dat

Continue for 17 more pages »  •  Join now to read essay Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Financing and other term papers or research documents
Download as (for upgraded members)
txt
pdf
Citation Generator

(2009, 12). Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Financing. EssaysForStudent.com. Retrieved 12, 2009, from https://www.essaysforstudent.com/essays/Embeddedness-in-the-Making-of-Financial-Capital-How/30786.html

"Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Financing" EssaysForStudent.com. 12 2009. 2009. 12 2009 <https://www.essaysforstudent.com/essays/Embeddedness-in-the-Making-of-Financial-Capital-How/30786.html>.

"Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Financing." EssaysForStudent.com. EssaysForStudent.com, 12 2009. Web. 12 2009. <https://www.essaysforstudent.com/essays/Embeddedness-in-the-Making-of-Financial-Capital-How/30786.html>.

"Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Financing." EssaysForStudent.com. 12, 2009. Accessed 12, 2009. https://www.essaysforstudent.com/essays/Embeddedness-in-the-Making-of-Financial-Capital-How/30786.html.