EssaysForStudent.com - Free Essays, Term Papers & Book Notes
Search

Strategic Analysis of Cosmetic Industry

By:   •  Essay  •  475 Words  •  December 10, 2009  •  693 Views

Page 1 of 2

Essay title: Strategic Analysis of Cosmetic Industry

1. Ъvod

Byќ krбsna, иi nebyќ krбsna? Ћena иi muћ 21.storoиia na tъto otбzku poznб odpoveп. Byќ krбsna, za kaћdъ cenu a иo najrэchlejљie, ako sa dб. Kozmetickй spoloиnosti sъ si tejto skutoиnosti veѕmi dobre vedomй a na ich reakciu a ponuky netreba nikdy dlho иakaќ. Kozmetickй produkty sъ vљade okolo nбs. Ich pouћнvanie patrн medzi kaћdodennй иinnosti иloveka 3.tisнcroиia.

Analэza kozmetickйho odvetvia, ako tйma mфjho projektu na predmet Konkurenиnй analэzy a stratйgie, ma naozaj zaujala. Rozhodla som sa pre тu preto, lebo si myslнm, ћe vedomosti pri skъmanн tohoto odvetvia nezъћitkujem len pri tvorbe tejto prбce, ale aj v kaћdodennom ћivote.

V prvej иasti svojej prбce sa budem venovaќ charakteristike kozmetickйho odvetvia a struиnйmu popisu portfуlia produktov kozmetickэch firiem. Neskфr spomeniem rebrниek najъspeљnejљнch spoloиnostн v odvetvн a rozdelнm ich do strategickэch skupнn. Prejdem k Porterovmu modelu 5 sнl a nakoniec popнљem trendy v odvetvн. V prнlohe sa budem venovaќ konkrйtnym podnikom v kozmetickom odvetvн a ich portfуliu produktov.

2. Charakteristika kozmetickйho odvetvia

Poиiatky kozmetickйho a podobne aj drogistickйho odvetvia siahajъ aћ do polovice 19.storoиia. Vtedy za zaиali vyrбbaќ jednoduchй mydlб a toaletnй vody. Dneљnй portfуlio produktov takэchto firiem je oveѕa vдиљie. Neorientujъ sa len na vэrobu kozmetickэch prнpravkov, ale diverzifikujъ do oblasti drogйrie, potravнn a farmбcie. Diverzifikбcia je jednou z najrozљнrenejљнch stratйgiн kozmetickэch spoloиnostн.

Najstarљie, dnes uћ globбlne spoloиnosti ako naprнklad Procter & Gamble иi Unilever, sa od tэch иias rozrastajъ vпaka akvizнciam a fъziam s rфznymi inэmi spoloиnosќami. Menљн hrбиi s kratљou histуriou na trhu sa lokalizujъ skфr na regionбlne trhy a je moћnй, ћe postupom иasu sa stanъ sъиasќou veѕkйho kozmetickйho koncernu. Na trhu sa nachбdza skфr menej veѕkэch spoloиnostн, ktorй sa stбle zvдиљujъ, a preto je miera konsolidбcie v tomto odvetvн vysokб.

Vпaka svojej dlhej histуrii sa odvetvie kozmetiky nachбdza v љtбdiu zrelosti. Preto иastй inovбcie alebo novinky sъ tu priam nutnosќou. Modernн zбkaznнci vyћadujъ byќ bombardovanн

Continue for 1 more page »  •  Join now to read essay Strategic Analysis of Cosmetic Industry and other term papers or research documents
Download as (for upgraded members)
txt
pdf
Citation Generator

(2009, 12). Strategic Analysis of Cosmetic Industry. EssaysForStudent.com. Retrieved 12, 2009, from https://www.essaysforstudent.com/essays/Strategic-Analysis-of-Cosmetic-Industry/23111.html

"Strategic Analysis of Cosmetic Industry" EssaysForStudent.com. 12 2009. 2009. 12 2009 <https://www.essaysforstudent.com/essays/Strategic-Analysis-of-Cosmetic-Industry/23111.html>.

"Strategic Analysis of Cosmetic Industry." EssaysForStudent.com. EssaysForStudent.com, 12 2009. Web. 12 2009. <https://www.essaysforstudent.com/essays/Strategic-Analysis-of-Cosmetic-Industry/23111.html>.

"Strategic Analysis of Cosmetic Industry." EssaysForStudent.com. 12, 2009. Accessed 12, 2009. https://www.essaysforstudent.com/essays/Strategic-Analysis-of-Cosmetic-Industry/23111.html.