EssaysForStudent.com - Free Essays, Term Papers & Book Notes
Search

Organization

By:   •  Essay  •  521 Words  •  June 13, 2010  •  1,102 Views

Page 1 of 3

Organization

Andreosso Hoofdstuk 9 en 10 (tot en met §10.2.1)

Pricing behaviour of firms and non-price strategies

Om de resultaten en competitiviteit van Europese bedrijven te waarborgen, kunnen ondernemingen verschillende strategieлn en gedragingen toepassen. Conduct in enge zin betekent het vaststellen van een (verkoop)prijs en/of het vaststellen van het aantal te produ-ceren producten, om in een bepaalde markt de winst voor de onderneming te maximaliseren. Conduct in ruime zin bestaat daarnaast ook uit productdifferentiatie en reclamestrategieлn, research en development, samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen, prijs-strategieлn etc. In veel gevallen kiest een bedrijf voor een combinatie van deze zaken.

De specifieke strategieлn van bedrijven in de EU-markt worden in ieder geval deels bepaald door bepaalde Europese instanties (bv. ECB) en ontwikkelingen op Europees gebied. Een kartelverbod in de EU zorgt er bijvoorbeeld voor dat bedrijven op het gebied van samen-werking beperkt worden in hun gedrag.

Volgens de Neoklassieke theorie hangt het gedrag van een bedrijf af van de structuur van de markt waarin het acteert (S bepaalt C). In een markt van volledige mededinging is een bedrijf wat betreft gedrag erg beperkt, vanwege het grote aantal ondernemingen dat zich in de markt bevindt. Ze kan slechts ervoor kiezen hoeveel producten ze aangebiedt, de prijs staat vast; een individuele onderneming kan daar geen invloed op uitoefenen en is dus prijsnemer.

In een monopoliemarkt is er sprake van ййn enkele aanbieder die de macht heeft om de prijs volledig te bepalen, omdat er geen substitutiegoederen voor handen zijn en omdat de toetredingsbarriиres door de monopolist erg hoog kunnen worden gehouden.

Price leadership

• ‘Dominant Firm price leadership’: Deze prijsstrategie komt in werkelijkheid zelden voor, omdat het een erg ongunstige prijsstrategie is voor de marktleider. Het wordt ook wel het ‘suicidal dominant firm model’ genoemd. In een dergelijke markt is er sprake van ййn grote onderneming en meerdere erg kleine ondernemingen. Het model gaat ervan uit dat:

o Als

Continue for 2 more pages »  •  Join now to read essay Organization
Download as (for upgraded members)
txt
pdf